Giấy tờ pháp lý

An toàn của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi. Giấy tờ có liên quan ở bên dưới, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung có liên quan nào do chúng tôi đưa ra tùy từng thời điểm, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của quý khách với chúng tôi nếu quý khách mở một tài khoản và/hoặc tham gia bất kỳ Giao dịch nào với chúng tôi. Quý khách nên đọc và nắm được những giấy tờ này trước khi mở tài khoản với chúng tôi.