Jak inwestować w akcje?

Handel akcjami odnosi się do inwestowania w spółki lub korporacje giełdowe poprzez zakup określonej liczby akcji zwanych także udziałami. Akce firmy są wprowadzane do obrotu z możliwością ich zakupu na rynku, kiedy zrealizuje ona pierwszą ofertę publiczną. Kiedy inwestor obraca akcjami, jego sukces jest nierozerwalnie związany z firmą, w której inwestuje. Kiedy wiadomości na jej temat są pozytywne, wzrasta cena jej akcji, zapewniając inwestorowi zysk. Z drugiej strony kiedy firma sobie nie radzi, cena jej udziałów spadnie, a inwestorzy zanotują straty.

Jak inwestować w akcje?

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Chociaż obrót akcjami tradycyjnie odbywał się na fizycznych giełdach, gdzie transakcje zawierane były na parkiecie giełdowym, to jednak wzrost obrotu online oznacza, że duża część obrotu akcjami odbywa się obecnie drogą cyfrową.

Wprowadzenie finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, otworzyło również drogę do spekulacji na giełdzie inwestorom detalicznym różnej wielkości, bez konieczności przejmowania rzeczywistych akcji w przedsiębiorstwach. Kontrakty CFD umożliwiają inwestorom inwestowanie w akcje spółek o niższym kapitale założycielskim poprzez wykorzystywanie dźwigni finansowej. Dodatkową wartością obrotu akcjami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych jest to, że inwestor, który zwyczajnie spekuluje ceną akcji przedsiębiorstwa, może obracać nimi zarówno na rynkach wschodzących, jak i na rynkach upadających, co stwarza dodatkowe możliwości inwestycyjne. Co więcej, ponieważ aktywa bazowe nie stanowią własności, inwestorzy mogą uniknąć opłat związanych z tradycyjnym obrotem akcjami, czerpiąc jednocześnie korzyści z wypłat dywidend.

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Korzystając z usług brokera oferującego obrót akcjami, takiego jak London Capital Group (LCG), inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje wielu globalnych przedsiębiorstw przez Internet, korzystając z jednego konta transakcyjnego. Jeżeli inwestor spodziewa się, że cena akcji firmy wzrośnie, to otwierają długą pozycję (kupno). Alternatywnie jeśli oczekuje się, że cena akcji spadnie, to otwierają krótką pozycję (sprzedaż).

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Obrót akcjami za pośrednictwem CFD może być opłacalny, jednakże istnieje ryzyko, o którym inwestorzy powinni być świadomi przed wejściem na rynek. Istnieje również szereg czynników, które mogą mieć wpływ na ceny akcji spółki, co jest istotne dla inwestorów, chcących odnieść sukces.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CENY AKCJI

Do poznania sposobu inwestowania w akcje przyczynia się zrozumienie szeregu czynników mogących wpłynąć na wartość udziałów spółki. Inwestorzy, którzy odnoszą największy sukces w obrocie akcjami, to tacy, którzy mają rozległe doświadczenie w zakresie wahań na rynku i ich przyczyn, a także dogłębną wiedzę o firmach, w które inwestują.

Raporty na temat zysków

Publikacja sprawozdania firmy na temat zysków w istotny sposób przyczynia się do kształtowania wartości ceny akcji. Raporty, które podają wartości wyższe niż poprzednie dane lub przewyższające oczekiwania w takich obszarach jak przychody i zysk, mogą sprawić, że cena udziałów firmy zacznie piąć się w górę. Z drugiej strony słabe liczby mogą mieć znacząco negatywny wpływ na cenę akcji.

Inauguracje produktów na rynku

Na cenę akcji wpływ mogą mieć także informacje o przygotowywaniu się firmy do wypuszczenia na rynek innowacyjnego lub rewolucyjnego nowego produktu. Takie ogłoszenia mogą być źródłem pozytywnych oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych firmy, a przez to spowodować wzrost wartości udziałów. Jeśli, jednak, ogłoszenie nowego produktu spotka się z obojętnym lub negatywnym odbiorem, cena akcji firmy na tym ucierpi.

Zmiany kierownictwa wyższego szczebla

Na cenę akcji firmy mogą mieć wpływ zmiany starszej kadry zarządzającej. Osoby na takich stanowiskach mają mnóstwo do powiedzenia, jeśli chodzi o kierunek strategiczny firmy oraz podejmowane w niej wybory. Nowe osoby obejmujące takie stanowiska, które mają doświadczenie i cieszą się dużym szacunkiem w branży firmy, mogą spowodować wzrost ceny akcji wynikający z optymizmu związanego z wyznaczeniem ich na stanowisko. Jednak firma z wysoką rotacją personelu może być postrzegana jako niestabilna lub przechodząca trudności, co może doprowadzić do spadku ceny jej akcji.

Ogólne wieści branżowe

Oprócz ogłoszeń dotyczących konkretnej firmy na cenę akcji mogą także wpłynąć ogólne wieści z branży, w której funkcjonuje. Na przykład ogłoszenie surowych przepisów prawnych dotyczących konkretnego produktu lub konkretnej branży danej firmy może doprowadzić do spadku ceny udziałów, ponieważ inwestorzy nastawią się pesymistycznie co do przyszłego potencjału generowania przez nią zysków.

Jednym z najważniejszych aspektów poznania sposobu na pomyślne inwestowanie w akcje jest śledzenie najnowszych wiadomości i ogłoszeń dotyczących branż i firm, które interesują inwestora.

Dlaczego warto przeprowadzać transakcje akcjami z LCG?

Ponad 4000 globalnych akcji
Ponad 4000 globalnych akcji
Konkurencyjne ceny
Konkurencyjne ceny
Doskonała realizacja zleceń
Doskonała realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki